100+ õpetajakohta • 50% kõrgem palk • 1 missioon

ELUMUUTEV TÖÖ ÕPETAJANA

Hariduskopter работает, чтобы сделать образовательные учреждения Ида-Вирумаа более привлекательным выбором для учащихся и работников в сфере образования (в т.ч. опорных специалистов), повысить качество образования на всех уровнях образования (в т.ч. в сфере языкового обучения) и связать между собой различные области образования. В результате работы кластера Hariduskopter как жители Ида-Вирумаа, так и люди, которые хотят сделать свой выбор в области образования или карьеры из других уездов, могут получить информацию о сильных сторонах региона в сфере образования.
Meie tugevus on mitmekultuuriline keskkond, mis toetab keeleõpet ja annab
võimaluse nii noorele kui ka täiskasvanud õppijale avastada uusi arenguvõimalusi.

Testi, milline Ida-Virumaa kool sobiks just sinu isikuomadustega sinu järgmiseks töökohaks.

Ainuüksi kõrgeim õpetajapalk Eestis ei tohiks olla ainsaks motivaatoriks. Me tahame, et leiad päriselt just Sulle sobiva töökoha kampaanias osaleva 36 haridusasutuse seast.

Millist nendest sportlikest tegevustest naudid vabal ajal kõige rohkem? Vali kuni 2

Milline nendest piltidest tundub sinu koht? vali 1
Millisel ametikohal soovid Ida-Virumaal töötada? vali kuni 3
Millised ained sind enim kõnetavad? vali kuni 2


Millise haridustasemega õppeasutuses töötamine sind köidab?


Kelle hallatavas asutuses sooviksid töötada? vali 1
Lisaks palgale, millist tuge ootad tööandjalt? vali kuni 3
Millist keelt lisaks inglise ja eesti keelele peaks koolis õpetama? vali kuni 2

Milline nendest sloganitest sind enim kõnetab? vali 1

sinu töökohaks võib sobida

MISSIOON JA TINGIMUSED

Hei! Väga lahe, et oled huvitatud haridustööst Ida-Virumaal. Oleme rahvaarvult suuruselt kolmas maakond Eestis, kus elab rohkem kui 130 000 inimest. Meie koolides õpib tänase seisuga 14 801 õpilast. Eesti keelt emakeelena kõneleb Ida-Virumaal aga napilt 18% elanikkonnast.

Nagu sa tead, teeb riik samme eestikeelsele haridusele üleminekuks. Ehk veidi keerulisem kui mujal maakondades saab olema üleminek Ida-Virumaal. Kuna eesti keelt kõnelevaid õpetajaid napib igal haridustasemel, on võetud kasutusele meetmeid, kuidas haridustöötajaid Ida-Virumaale meelitada. Näiteks, käimasolevast aastast hakkab keelenõuete täitmise korral Ida-Virumaa koolides õpetaja teenima oluliselt kõrgemat palka.

Lõviosa haridustöötajaid, kes tingimustele vastavad, tulevad mujalt piirkondadest. See tähendab kolimist, sobiva elukoha leidmist, uues keskkonnast kohanemist – põhimõtteliselt olemasoleva elukorralduse ümberseadmist. Tea, et sind ootab ees pidevalt kasvav haridustöötajate kogukond, kes on valiku, mille ees sina täna oled, juba teinud. Ida-Virumaal õpetab inimesi Harjumaalt, Tartumaalt, Järvamaalt, Pärnumaalt ja isegi Saaremaalt. On tuldud üksi, kaksi ja ka lastega peredena. Mitmed õpetajad, kes on saabunud meie maakonda mõttega töötada siin paar aastat, on Ida-Virumaale jäänud. Lihtsalt öeldes, kõik on võimalik!

Koolid

Põhikoolid

Волость Йыхви

Йыхвиская основная школа

Jõhvi Põhikool on aktiivse kooliperega haridusasutus. Korraldatakse spordivõistlusi, tegeletakse robootikaga ja koolinoored käivad regulaarselt väljasõitudel.

Йыхвиская русская основная школа

Suur põhikool Jõhvis, kus õpitakse õppima ja tehakse seda rõõmuga. JVP õpilased on väga aktiivsed, osalevad erinevatel üritustel, võistlustel ja olümpiaadidel nii maakondlikul, üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil. Kus, muideks, saavutatakse auhinnalisi kohti

Волость Люганузе

Кивиылиская русская школа*

Lüganusel asuv 213 õpilasega põhikool. KVK on hea arengu- ja õpikeskkond õpilasele ja kooli tiimile, partner lapsevanemale ja kogukonnale.

Школа в Майдла

Maidla Kool – väga väike, 36 õpilasega põhikool Lüganuse vallas, mis saadab oma õpilased Maidlast laia maailma! Maidla Kooli missiooniks on olla võrdseid võimalusi pakkuv avatud õpikeskkond õpilaste mitmekülgseks arenguks ja olla kogukonna vaimsuse kujundaja ning elukestva õppe keskus.

Город Кохтла-Ярве:

Ахтмеская основная школа г. Кохтла-Ярве

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool – Tubli kool Kohtla-Järvel, kus kasvatatakse edukaid lapsi. Lisaks igapäevasele koolitööle korraldatakse aktiivselt kunstinäitusi, spordivõistlusi ja palju muudki.

Ярвеская школа г. Кохтла-Ярве*

Kohtla-Järve Järve Kool * – keskmise suurusega, 313 õpilasega põhikool Kohtla Järves, mille tunnuslauseks on “Õppimine on ettenägelike privilgeeg.” Kool, mis on avatud uutele väljakutsetele, ideedele, koostööle. Rakendatakse individuaalset lähenemist õpilastele.

Кесклиннаская основная школа г. Кохтла-Ярве

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool – Järve teel asuv põhikool valmistab ette Kohtla-Järve õpilasi Gümnaasiumiks.

Малеваская основная школа г. Кохтла-Ярве

Kohtla-Järve Maleva Põhikool – Õppida või mitte õppida – see on valikuvõimalus. Kohtla-Järve Maleva Põhikool on parim koht neile, kes valivad õppimise.

Славянская основная школа г. Кохтла-Ярве

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool – 455 õpilasega põhikool Kohtla-Järvel, mis on avatud ja kiire reageerimisega kool. Ettevõtliku hoiakuga, teevad koostööd Eesti Haigekassaga karjäärinõustamise valdkonnas. Aktiivne õpilasesindus, regulaarselt toimuvad projektipäevad.

Таммикуская основная школа г. Кохтла-Ярве

Kohtla-Järve Tammiku Põhikool – 468 õpilasega põhikool Kohtla-Järvel. Tammiku põhikoolil on ettevõtliku kooli baastase, pingutatakse, et saavutada hõbetaset.

Волость Тойла:

Школа г. Кохтла-Нымме

Kohtla-Nõmme Kool – väike, 127 õpilasega haridusasutus Toila vallas, mille osaks on ka lasteaed ca 40 lapsega. Kohtla-Nõmme Kool on kodukohta ja päritolu väärtustav, õuesõpet praktiseeriv organisatsioon, mis särab iseenda tugevuses, hoides oma inimesi, võimestades igaühte ning kujundades Kohtla-Nõmme Koolile olulisi väärtusi õppetöös ja väljaspool õppetööd.
#haridusloss

Город Нарва:

Нарвская 6-я школа

Narva 6. Kool – Põhikool Narvas, mille motoks on “Õppida on mõnus!”. Narva 6. Koolis on loodud tingimused õpilaste võimete igakülgseks arendamiseks ning eneserealiseerimiseks, samuti teadusliku maailmavaate kujundamiseks. Narva 6. Kool kujundab väärtushinnanguid, mis on õnneliku isikliku elu ja ühiskonnas hakkamasaamise aluseks. Narva 6. Kooli lõpetanud põhiharidusega inimesed on suutelised integreeruma ühiskonda, aitama kaasa Eesti ühiskonna tugevale sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele arengule.

Школа Паю г. Нарва

Narva Paju Kool – kool, mis hoiab traditsioone, aga ei karda uuendusi. Paju koolis õpib 206 õpilast. Koolis on säilinud pikaajalised traditsioonid: teatrifestival, etlemisvõistlus ja spordipäevad. Täna on kool tuntud oma töö poolest hariduslike erivajadustega õpilastega.

Город Силламяэ:

Эстонская основная школа г. Силламяэ*

Sillamäe Eesti Põhikool * – Sillamäe Eesti Põhikool aitab igati kaasa eestikeelse hariduse ja kultuuri säilimisele ja arengule Sillamäel. Kool toetab muukeelsetest peredest laste õpinguid. Mitmekultuuriline kool, kus 90% õpilastest tulevad muukeelsetest perekondadest.

Школа Каннука г. Силламяэ

Sillamäe Kannuka Kool – 400 õpilasega põhikool Sillamäel. Kool on liitunud paljude programmidega (Digipeegel, Liikuma kutsuv kool, PRIA, kui nimetada mõned).

Силламяэская Ваналиннаская школа

Sillamäe Vanalinna Kool – Nagu kooli tunnuslause ütleb, siis “Teadmiste, püüdluste ja saavutuste kool”. Vanalinna Kool kasvatab ettevõtlikku hoiakut õpilastes ja kuulub ka paljudesse programmidesse. EVK hõbestandard.

Город Нарва-Йыэсуу:

Школа г. Нарва-Йыэсуу

Narva-Jõesuu Kool – 112 õpilasega põhikool Narva-Jõesuus. Väike mereäärne kool Poska tänaval.

Синимяэская основная школа

Sinimäe Põhikool – Väike, 111 õpilasega põhikool Narva-Jõesuus. Looduskaunis koht, kokkuhoidev kogukond.

GÜMNAASIUMID

Йыхвиская гимназия*

Jõhvi Gümnaasium  – Jõhvi Gümnaasiumis on rõhk õpilaste ettevalmistusel ülikooliks. Arendatakse õpilastes iseseisvust, ettevõtlikkust ja oskust teha sobivaid karjäärivalikuid.
Lisaks riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikele kursustele pakutakse lisakursuseid eksamiainetes ning laia valikut praktilisi valikmooduleid koostöös heade partnerasutuste- ja ettevõtetega.

Кивиылиская 1-я средняя школа*

Kiviõli I Keskkool – Õppe- ja kasvatustöö eesmärgiks ja kooli põhiväärtuseks on ilus inimene – empaatiavõimeline, loov, julge, avatud, sihikindel ja kohanemisvõimeline, oskab ennast juhtida ning omab hoiakut “tahan-suudan-teen”. Kiviõli I Keskkool on usaldusväärseks partneriks kogukonnale, kus harmoonilist ning ettevõtlikku arengu- ja õpikeskkonda kõigile õpilastele ja õpetajatele.

Ярвеская гимназия г. Кохтла-Ярве*

Kohtla-Järve Gümnaasium, tugev Eesti riigigümnaasium Ida-Virumaal, ühendab hoolikalt valitud ja kutsutud õpetajate ja koolipersonaliga teotahtelisi ning missioonitundega sõbralikke ja toredaid inimesi, kes soovivad teha head kooli, mille keskmes on õpilane – tolerantne, ennast juhtiv ning motiveeritud tulevikuinimene, kes on avatud, uudishimulik ja valmis toime tulema tänapäeva maailma väljakutsetega. Kooli põhieesmärgiks on kasvatada arukat inimest, kes saab hõlpsalt hakkama tööturul.

Нарвская эстонская гимназия*

Narva Eesti Gümnaasium pakub kõigile oma õpilastele eestikeelset haridust.

Нарвский языковой лицей.

Narva Keeltelütseum – Narva Keeltelütseum pakub kvaliteetset haridust ja mitmekesisust igale õppijale. Gümnasistide eksamitulemused on riiklikult kõrgel tasemel. Koolil on erinevad spordivahendid aktiivseks tegevuseks: ujulas toimuvad ujumistrennid ja -tunnid. Koolis tegutsevad mitmed huvi- ja aineringid, kus õpilased tegelevad huvitegevusega või täiendavad oma teadmisi: male, robootika, tantsuring, teatriring, loodusainetering, matemaatikaring, inglise keele ringid, hiina keele õppeprogramm.

Тойлаская гимназия

Narva Kesklinna Gümnaasium – Kesklinna gümnaasiumi moto on järgmine: “Edust koolis – eduni elus!” Lisaks eesti-, inglise- ja venekeelsele õppele pakutakse õpilastele ka prantsuse- ja saksa keele õppimise võimalust.

Narva Kreenholmi Gümnaasium

Narva Kreenholmi Gümnaasium – Kreenholmi Gümnaasium on kool, mis liigub maailmaga üheks rütmis. Kohaliku kogukonna siduja.

Нарвская православная гимназия

Narva Õigeusu Gümnaasium – Võrdsete võimaluste kool: turvaline lapsesõbralik õpikeskkond ja kristlik ellusuhtumine. Gümnaasiumiastmes õpetatakse digitaalset ettevõtlust ja projektijuhtimise aluseid; heategevuslikul laadal osalemine loob ettekujutuse ettevõtluse põhitõdedest; õpilasesindus kirjutab ja viib ellu oma projektid.

Нарвская Пяхклимяэская гимзания

Narva Pähklimäe Gümnaasium – Gümnaasium Narvas, mille motoks on vastastikune austus ja heade inimeste kasvatamine ühiskonda. Hästi komplekteeritud ja arendatud IT-baas ja ettevõtlik suhtumine.

Нарвская Солдинаская гимназия

Narva Soldino Gümnaasium – Tänapäeva kool tänapäeva õpilastele. NSG kuulub UNESCO koolide võrgustikku, tegeletakse aktiivselt väärtuskasvatusega ühiste kooliürituste, klassijuhataja tundide, temaatiliste tundide ja kooli traditsioonide kaudu.

Narva Täiskasvanute Kool

Narva Täiskasvanute Gümnaasium – Narva Täiskasvanute Kool on õpilaste õpetamisele, kasvatusele ning arengule orienteeritud munitsipaalõppeasutus, mis arvestab õpilaste individuaalseid iseärasusi ja hariduslikke erivajadusi. Täiskasvanute kool on ainulaadne kool linnas. Kooli moto on Õppida mitte kooli, vaid elu jaoks.

Нарвская Ваналиннаская государственная школа

Narva Vanalinna Riigikool – Parim keelekümbluskool aastatel 2013 ja 2018. Narva Vanalinna Riigikoolis õpivad lapsed, kes valdavad vähamalt 4 keelt. Lisaks eesti keelele õpitakse ka vene-, saksa- ja inglise keelt.

Силламяэская гимназия

Sillamäe Gümnaasium – Sillamäe Gümnaasium alustas õppetegevust 1. septembril 2012. Ida-Virumaa esimene puhas gümnaasium moodustati kolme Sillamäe kooli gümnaasiumiosade baasil. Sillamäe Gümnaasium pakub tänaseni ja jätkuvalt parimaid arenguvõimalusi Sillamäe ja selle ümbruse põhikooli lõpetanud noortele.

Тойлаская гимназия

Toila Gümnaasium – Kooli motos ”Orust tippu!” kajastub kooli asukoht Oru pargi serval ning heal tasemel akadeemiline haridus, mis võimaldab õpilastel kõrgele jõuda. Toila Gümnaasiumis on olulisel kohal ainealaste teadmiste väga heal tasemel omandamine. Looduskaunis ja traditsioone austavas eestikeelses keskkonnas õpib laps ümbritsevat loodust ja kultuuri väärtustama ja sellesse lugupidavalt suhtuma.

KUTSEHARIDUS

Центр профессионального образования Ида-Вирумаа

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus – IVKHK õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas on Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus üle 2500 õpilase ja 270 töötajaga. Kool pakub õppijatele paindlikke võimalusi osalemiseks õppetöös, välispraktikates ja täienduskoolituses, töötajatele mitmekesisemaid töö- ja arenguvõimalused.

Таллиннская высшая школа здравоохранения, структурное подразделение г. Кохтла-Ярве

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus – Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise ja heaolu valdkonnas haridust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool, ainus kõrgkool Ida-Virumaal, kus on võimalik omandada õe ja hooldustöötaja eriala. Alates 2020. aastast on Kohtla-Järve struktuuriüksuses avatud ka tegevusterapeudi eriala. See on tulevikku suunatud ja koostööle avatud kõrgkool, kus arendatakse ühiskonnale vajalikke tervishoiuvaldkondi, pakutakse kvaliteetset rakenduskõrgharidus- ja kutseõpet, korraldatakse erialaseid täienduskoolitusi ja eelkutseõpet ning pakutakse rahva teenimist riigi-, era- ja mittetulundussüsteemis.

KÕRGKOOL

Вирумааский колледж ТТУ

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž – Ainus ainult tehnilist kõrgharidust pakkuv kolledž Eestis. Virumaa kolledžis koolitatakse keskastme- ja tippjuhte, kelle töötasu on Eesti keskmisest kõrgem. Õpingute jooksul on võimalik kolledžis taskuraha teenida ja isegi kuni poole koormusega töötada. On võimalik töötada ka kooliõpilastega ja oma õpetamise võimeid järele proovida või arendada.

Нарвский колледж Тартуского университета

Tartu Ülikooli Narva Kolledž – Narva kolledž on Ida-Virumaal asuv Tartu Ülikooli kvaliteedimärgiga akadeemilise kõrghariduse keskus, kus lisaks kõrgharidusõpingutele saab osaleda ka mitmekeelsetes täiendusõppe- ja välisprogrammides. Pakume õppijatele parimaid võimalusi enesearenguks ning loomingulist mitmekeelset õpi- ja kultuurikeskkonda tipptasemel kõrghariduse saamiseks ja täiendusõppeks Narvas.

Tärniga märgitud õppeasutused on riigikoolid (või saavad olema riigikoolid 2023. aasta sügisest). Uuri lähemalt ja kontakteeru meelepärase kooliga.

IDA-VIRUMAA

On öeldud, et Ida-Virumaa on Eesti avastamata pärl. Meie ida-virukatena näeme iga päev, kuidas see pärl helgib ja tahame, et ka ülejäänud Eesti märkaks meie ilusat ja paljupakkuvat kodukanti!

Tunneme suurt rõõmu, et tänaseks on aastaid kestnud suund pöördunud ja meie ilusasse maakonda kolib igal aastal rohkem inimesi kui siit lahkub.

Ehk tuleneb muutus sellest, et inimesed on hakanud hindama rohelist ja mereäärset mõisalinna Toilat? Või köidab rustikaalne, aga samas armas Kohtla-Järve? Ka Kiviõli, Kukruse ja Kohtla-Nõmme tehismäed on Eestis unikaalsed. Ja muidugi Narva, mida on külastanud ka tuntud vlogger bald and bankrupt, kes oma hittvideos nimetas Narvat ainukordseks paigaks. Kohaks, kus lõpeb Euroopa ja algab Aasia.

Kindlasti mängib see kõik rolli, aga usume, et kõige olulisem, mis muudab Ida-Virumaa kütkestavaks, on meie vahetud ja sõbralikud inimesed. Me tõesti ootame häid inimesi üle Eesti meie juurde kolima. Kallis haridustöötaja, kes sa mõlgutad mõtteid Ida-Virumaale kolimisest – tea, et meie, ida-virukad, ootame sind!

Kui soovid Ida-Virumaale tulla koos kaaslasega, kuid sobivat tööd kaaslasele Cvkeskusest või mõnest muust tööportaalist pole leidnud, siis anna oma KAASLASEST märku siin. Püüame leida lahenduse.

Vabad töökohad

Filter
Õppeaine:
Humanitaarained
Loodusained
Oskusained
Reaalained
Võõrkeeled
Koormus:
Osaline
Täistööaeg
Haridusaste:
Гимназия
Huviharidus
Высшие учебные заведения
Профессиональное обучение
Lasteaed
Основная школа
Vabu töökohti lisatakse kampaanialehele pidevalt juurde. Kui te parasjagu enda profiilile sobivat ametikohta ei leia, tasub saata päring kampaanialehel olevale kontaktivormile - ehk pole sobilik töökuulutus lihtsalt veel lehele jõudnud.
MAJANDUSE JA ETTEVÕTLUSE ÕPETAJA
Ярвеская гимназия г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
PRANTSUSE KEELE ÕPETAJA
Ярвеская гимназия г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
VENE KEELE ÕPETAJA
Narva Lasteaed Tareke
Narva
EESTI KEELE ÕPETAJA
Narva Lasteaed Tareke
Narva
ÕPPEJUHT
Voka Lasteaed Naksitrallid
Волость Тойла
RÜHMAÕPETAJA VENE ÕPPEKEELEGA RÜHMA
Kohtla-Järve Lasteaed Tareke
Kohtla-Järve
LASTEAIAÕPETAJA
Sillamäe Lasteaed Pääsupesa
Sillamäe
INIMESEÕPETUSE ÕPETAJA
Narva Täiskasvanute Kool
Narva
KUNSTIÕPETAJA
Narva Täiskasvanute Kool
Narva
MUUSIKAÕPETAJA
Narva Täiskasvanute Kool
Narva
AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJA
Narva Täiskasvanute Kool
Narva
GEOGRAAFIA ÕPETAJA
Narva Täiskasvanute Kool
Narva
EESTI KEELE ÕPETAJA
Narva Täiskasvanute Kool
Narva
LOGOPEED
Школа в Майдла
Maidla
ABIÕPETAJA
Школа в Майдла
Maidla
INGLISE KEELE ÕPETAJA
Школа в Майдла
Maidla
TÖÖ- JA TEHNOLOOGIÕPETUSE ÕPETAJA
Школа в Майдла
Maidla
LOGOPEED
Jõhvi Lasteaiad
Jõhvi
ÕPPE- JA ARENDUSJUHT
Sillamäe lasteaed Rukkilll
Sillamäe
KEELEKÜMBLUSRÜHMA ÕPETAJA
Narva Lasteaed Potsataja
Narva
ERIPEDAGOOG
Тойлаская гимназия
Toila
INGLISE KEELE ÕPETAJA
Кесклиннаская основная школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
KUNSTIÕPETUSE ÕPETAJA
Кесклиннаская основная школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
POISTE TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPETAJA
Кесклиннаская основная школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
ERIPEDAGOOG
Кесклиннаская основная школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
MUUSIKAÕPETAJA-KOORIJUHT
Ярвеская гимназия г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
ÕPETAJA
Kohtla-Järve Lasteaed Karuke
Kohtla-Järve
ÕPPEALAJUHATAJA
Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike
Kohtla-Järve
MUUSIKAÕPETAJA
Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike
Kohtla-Järve
LASTEAIAÕPETAJA
Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike
Kohtla-Järve
ÕPPEJUHT (asenduskoht)
Йыхвиская гимназия
Jõhvi
MUUSIKAÕPETAJA
Ярвеская школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
HARIDUSTEHNOLOOG
Ярвеская школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
SOTSIAALTÖÖTAJA
Viru Vangla
Jõhvi
HUVIJUHT-RAAMATUKOGUHOIDJA
Viru Vangla
Jõhvi
HARIDUSKORRALDAJA
Viru Vangla
Jõhvi
MATEMAATIKA- JA FÜÜSIKAÕPETAJA
Синимяэская основная школа
Sinimäe
BIOLOOGIA, INIMESEÕPETUS, LOODUSEÕPETUSE ÕPETAJA
Нарвский языковой лицей.
Narva
SOTSIAALAINETE ÕPETAJA (inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)
Таммикуская основная школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
EESTI KEEL TEISE KEELENA
Таммикуская основная школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
KLASSIÕPETAJA
Таммикуская основная школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
BIOLOOGIAÕPETAJA
Narva Eesti Riigigümnaasium
Narva
MATEMAATIKAÕPETAJA (eesti ja/ või vene keeles)
Narva Eesti Riigigümnaasium
Narva
HARIDUSTEHNOLOOG
Narva Eesti Riigigümnaasium
Narva
KEELEKÜMBLUSKLASSIÕPETAJA
Кивиылиская русская школа
Lüganuse vald, Kiviõli Linn
ERIPEDAGOOG
Центр профессионального образования Ида-Вирумаа
Jõhvi, Sillamäe, Narva
EESTI KEEL TEISE KEELENA
Центр профессионального образования Ида-Вирумаа
Jõhvi, Sillamäe, Narva
INIMESEÕPETUSE ÕPETAJA
Йыхвиская гимназия
Jõhvi
B1-TASEME VÕÕRKEELTE ÕPETAJA
Йыхвиская гимназия
Jõhvi
UPT KOORDINAATOR (sh uurimistööde aluste õpetaja)
Йыхвиская гимназия
Jõhvi
TÜDRUKUTE KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA
Йыхвиская гимназия
Jõhvi
INGLISE KEELE ÕPETAJA
Йыхвиская гимназия
Jõhvi
EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA
Йыхвиская гимназия
Jõhvi
KEEMIAÕPETAJA
Йыхвиская гимназия
Jõhvi
KUNSTIÕPETAJA
Школа в Люганузе
Lüganuse
SOTSIAALPEDAGOOG
Школа в Люганузе
Lüganuse
MATEMAATIKAÕPETAJA
Школа в Люганузе
Lüganuse
LOODUSAINETE ÕPETAJA
Школа в Люганузе
Lüganuse
KLASSIÕPETAJA
Школа в Люганузе
Lüganuse
LOGOPEED
Narva Lasteaed Punamütsike
Narva
AJALOOÕPETAJA
Нарвский языковой лицей.
Narva
SOTSIAALPEDAGOOG
Эстонская основная школа г. Силламяэ
Sillamäe
ERIPEDAGOOG
Эстонская основная школа г. Силламяэ
Sillamäe
PSÜHHOLOOG
Эстонская основная школа г. Силламяэ
Sillamäe
INGLISE KEELE ÕPETAJA
Эстонская основная школа г. Силламяэ
Sillamäe
KLASSIÕPETAJA
Эстонская основная школа г. Силламяэ
Sillamäe
RÜHMAÕPETAJA
Kiviõli linna lasteaed Kannike
Kiviõli
KLASSIÕPETAJA
Кивиылиская 1-я средняя школа
Lüganuse vald, Kiviõli Linn
LOODUSTEADUSTE ÕPETAJA
Малеваская основная школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
SOTSIAALPEDAGOOG
Малеваская основная школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
ÕPPEJUHT
Ярвеская школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
RINGIJUHT(ID)
Ярвеская школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
RAHVATANTSUÕPETAJA
Ярвеская школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
KUNSTIÕPETUSE ÕPETAJA
Славянская основная школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
MUUSIKAÕPETAJA
Славянская основная школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA (põhikool, gümnaasium)
Нарвский языковой лицей.
Narva
BIOLOOGIA JA LOODUSÕPETUSE ÕPETAJA
Нарвский языковой лицей.
Narva
MITTEFORMAALSE HARIDUSE KOORDINAATOR
Kohtla-Nõmme Kool/ Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus
Kohtla-Nõmme
TEHNOLOOGIA ÕPETAJA (poistele ja tüdrukutele)
Narva Kreenholmi Gümnaasium (2023. sügisest põhikool)
Narva
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA
Narva Kreenholmi Gümnaasium (2023. sügisest põhikool)
Narva
LOODUSAINETE ÕPETAJA
Narva Kreenholmi Gümnaasium (2023. sügisest põhikool)
Narva
INGLISE KEELE ÕPETAJA
Ярвеская гимназия г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
EESTI KEEL TEISE KEELENA ÕPETAJA
Ярвеская гимназия г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
POISTE TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPETAJA
Kohtla-Järve Kesklinna põhikool
Kohtla-Järve
INGLISE KEELE ÕPETAJA
Kohtla-Järve Kesklinna põhikool
Kohtla-Järve
KUNSTIÕPETAJA
Kohtla-Järve Kesklinna põhikool
Kohtla-Järve
ÕPPEALAJUHATAJA
Школа Паю г. Нарва
Narva
SOTSIAALPEDAGOOG
Школа Паю г. Нарва
Narva
KEEMIAÕPETAJA
Ярвеская школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
LOGOPEED
Школа Паю г. Нарва
Narva
LOODUSAINETE ÕPETAJA
Школа Паю г. Нарва
Narva
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA
Школа Паю г. Нарва
Narva
LOODUSAINETE ÕPETAJA
Ярвеская школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
EESTI KEELE ÕPETAJA
Ярвеская школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
MATEMAATIKAÕPETAJA
Ярвеская школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
KLASSIÕPETAJA
Ярвеская школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
MATEMAATIKAÕPETAJA
Йыхвиская гимназия
Jõhvi
INGLISE KEELE ÕPETAJA
Ярвеская гимназия г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
KEEMIA ÕPETAJA
Ярвеская гимназия г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve
ENERGEETIKA VANEMLEKTOR
Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž
Kohtla-Järve
KEEMIA ÕPETAJA
Школа Паю г. Нарва
Narva
ENERGEETIKA TEADUR
Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž
Kohtla-Järve
EESTI KEELE ÕPETAJA
Школа Паю г. Нарва
Narva
AUTOMAATIKA, ROBOOTIKA TEADUR
Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž
Kohtla-Järve
KLASSIÕPETAJA
Школа Паю г. Нарва
Narva
KLASSIÕPETAJA
Школа Паю г. Нарва
Narva
ÜHISKONNA- JA AJALOOÕPETAJA
Йыхвиская гимназия
Jõhvi
INFORMAATIKA
Йыхвиская гимназия
Jõhvi
FÜÜSIKAÕPETAJA
Йыхвиская гимназия
Jõhvi
KLASSIÕPETAJA
Синимяэская основная школа
Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn
LASTEAIA KEELEKÜMBLUSRÜHMA ÕPETAJA
Sillamäe lasteaed Päikseke
Sillamäe
TEHNOLOOGIA ÕPETAJA
Малеваская основная школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa
RAHVAPILLIDE ORKESTRI MUUSIKAÕPETAJA
Кохтла-Ярвеский дом творчества школьников
Kohtla-Järve
TEHNLOOGIAÕPETUSE ÕPETAJA TÜDRUKUTELE
Школа Паю г. Нарва
Narva
EESTI KEELE ÕPETAJA
Kiviõli linna lasteaed Kannike
Kiviõli
KLASSIÕPETAJA (KEELEKÜMBLUSKLASS)
Силламяэская Ваналиннаская школа
Город Силламяэ
KEEMIA VANEMLEKTOR
Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž
Kohtla-Järve
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA
Синимяэская основная школа
Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn
TEHNOLOOGIA ÕPETAJA
Синимяэская основная школа
Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn
KUNSTI ja KÄSITÖÖ ÕPETAJA
Синимяэская основная школа
Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn
LOODUSAINETE ÕPETAJA
Синимяэская основная школа
Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn
LOGOPEED
Школа в Майдла
Maidla küla, Lüganuse vald
KOOLIPSÜHHOLOOG
Ahtme Kool
Kohtla-Järve
LOGOPEED
Ahtme Kool
Kohtla-Järve
SOTSIAALPEDAGOOG
Ahtme Kool
Kohtla-Järve
KEEMIA- JA FÜÜSIKAÕPETAJA
Тойлаская гимназия
Toila
ERIPEDAGOOG
Ahtme Kool
Kohtla-Järve
KLASSIÕPETAJA HOOLDUSÕPPEL
Ahtme Kool
Kohtla-Järve
LOODUSAINETE ÕPETAJA (gümnaasium)
Тойлаская гимназия
Toila
KLASSIÕPETAJA TOIMETULEKUÕPPEL
Ahtme Kool
Kohtla-Järve
B-VÕÕRKEELE ÕPETAJA
Школа г. Кохтла-Нымме
Kohtla-Nõmme
KEEMIA/ FÜÜSIKA ÕPETAJA
Школа г. Кохтла-Нымме
Kohtla-Nõmme
KLASSIÕPETAJA (3.kl)
Школа г. Кохтла-Нымме
Kohtla-Nõmme
BIOLOOGIA ÕPETAJA
Силламяэская гимназия
Sillamäe
FÜÜSIKA ÕPETAJA
Силламяэская гимназия
Sillamäe
TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPETAJA POISTELE
Тойлаская гимназия
Narva
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA
Тойлаская гимназия
Narva
PSÜHHOLOOG
Тойлаская гимназия
Narva
KEELEKÜMBLUSKLASSI KLASSIÕPETAJA
Тойлаская гимназия
Narva
RÜHMAÕPETAJA
Voka Lasteaed Naksitrallid
Voka
PSÜHHOLOOG
Малеваская основная школа г. Кохтла-Ярве
Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa
PUITKONSTRUKTSIOONIDE EHITUSE KUTSEÕPETAJA
Центр профессионального образования Ида-Вирумаа
Jõhvi, Narva
ASSISTENT EESTI ÕPPEKEELEGA RÜHMA
Jõhvi lasteaiad
Jõhvi
LASTEAIAÕPETAJA
Jõhvi lasteaiad
Jõhvi
TEHNOLOOGIA ÕPETUSE ÕPETAJA POISTELE
Тойлаская гимназия
Narva
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA
Тойлаская гимназия
Narva
PSÜHHOLOOG
Тойлаская гимназия
Narva
LASTEAIAÕPETAJA
Kohtla-Järve Lasteaed Lepatriinu
Kohtla-Järve
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA
Силламяэская гимназия
Sillamäe
INGLISE KEELE ÕPETAJA
Силламяэская гимназия
Sillamäe
HUVIJUHT
Силламяэская гимназия
Sillamäe
KUNSTIÕPETAJA
Силламяэская гимназия
Sillamäe

Videod

Kontaktid

Керда Эйерт
Координатор работы образовательного кластера в Ида-Вирумаа
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850