Hariduskopteri poolt juhitud projektid

Projekt: Ida-Virumaa noorte töövaatlusprogramm, valikaine “Mina ja tööle?!”
Projekti koduleht: https://hariduskopter.ee/avastusretk/ 

Rahastaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Pilootkoolid jaanuar – mai 2024 perioodil: Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Jõhvi Gümnaasium, Sillamäe Gümnaasium. Programmi tegevusi pakutakse esimesel rakendamise aastal kolme Ida-Virumaa kooli õpilastele, et katsetada tegevuste sobivust. Järgnevatel aastatel pakutakse programmi tegevusi programmiga ühinenud Ida-Virumaa koolide õpilastele.

Sihtgrupp: Virumaa üldhariduskoolide õpilased

Periood: 1.01.2023. – 31.12.2027

Eesmärk: Valmistada koolides pakkumiseks ette programm, mis arvestab noorte vajadusi, aitab neil paremini tööeluks valmistuda ja teha teadlikumaid valikuid, ning luua programmi rakendamiseks toimiv ettevõtjatest hariduspartnerite võrgustik. Lisaks toetada eesti keelest erineva emakeelega noorte lõimumist töövaatlusprogrammis osalemise, eesti- ja venekeelsete noorte ühistegevuste ja uute kontaktide loomise kaudu.

Projektis planeeritud tegevused:
1) Luuakse koolitusprogramm ettevõtjatele, et koolitada neid välja valikaine läbiviimiseks koolides (35 ak/h)
2) Luuakse ettevõtjatest hariduspartnerite võrgustik, kes on valmis viima koolides läbi vastavat valikainet ja/ või viima läbi oma ettevõttes noortele töötubasid. Töötatakse välja programmi koolituskava ja juhendmaterjal õpilaste juhendamiseks.
3) Töötoad õpilastele vastavalt nende poolt valitud valdkonna eelistusele
4) Avaseminar, lõpuseminar kõikidele osalejatele

Projektile luuakse oma koduleht, mis saab olema Hariduskopteri üheks alaleheks.

Projektijuht: Kristi Krilovs, kristi.krilovs@ivek.ee

 

 

Projekt: Hariduslike erivajadustega õpilaste tugiteenuse
mudeli analüüs Ida-Virumaal

Rahastaja: Kaasrahastatud Euroopa Liidust

Partnerid: Narva linnavalitsus, Narva-Jõesuu linnavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Lüganuse Vallavalitsus, Kohtla-Järve Linnavalitsus

Periood: 1.05. – 31.08.2023

Lühikokkuvõte: Töö otsene eesmärk on analüüsida Ida-Virumaa piirkonna praegust olukorda ning tuleviku väljavaateid HEV õpilaste õppekorralduses, sh kaardistada KOV ja haridusasutuste koostöö ja nende ootused ja vajadused; HEV tugikeskuse loomise mudelite analüüs ja ettepanekud. Töö tulemuseks on valminud analüüs Ida-Virumaa KOV ja haridusasutuste koostöö vajadustest ühise platvormi loomiseks ning HEV tugikeskuse loomise mudelite analüüs ja ettepanekud

Kontakt: Kerda Eiert, kerda.eiert@ivek.ee, 52 36 850