100+ õpetajakohta • 50% kõrgem palk • 1 missioon

ELUMUUTEV TÖÖ ÕPETAJANA

Hariduskopter seisab selle eest, et muuta Ida-Virumaa haridusasutused atraktiivseks valikuks õppuritele ja haridustöötajatele (sh tugispetsialistidele), tõsta hariduse kvaliteeti kõikidel haridusastmetel (sh keeleõppes) ning siduda haridusvaldkondi. Hariduskopteri tegevuse tulemusena peaks nii Ida-Virumaa inimesed kui ka teiste maakondade haridus- ja karjäärivalikute tegijad saama ülevaate siinsetest tugevustest haridusmaastikul.
Meie tugevus on mitmekultuuriline keskkond, mis toetab keeleõpet ja annab
võimaluse nii noorele kui ka täiskasvanud õppijale avastada uusi arenguvõimalusi.

Testi, milline Ida-Virumaa kool sobiks just sinu isikuomadustega sinu järgmiseks töökohaks.

Ainuüksi kõrgeim õpetajapalk Eestis ei tohiks olla ainsaks motivaatoriks. Me tahame, et leiad päriselt just Sulle sobiva töökoha kampaanias osaleva 36 haridusasutuse seast.

Millist nendest sportlikest tegevustest naudid vabal ajal kõige rohkem? Vali kuni 2

Milline nendest piltidest tundub sinu koht? vali 1
Millisel ametikohal soovid Ida-Virumaal töötada? vali kuni 3
Millised ained sind enim kõnetavad? vali kuni 2


Millise haridustasemega õppeasutuses töötamine sind köidab?


Kelle hallatavas asutuses sooviksid töötada? vali 1
Lisaks palgale, millist tuge ootad tööandjalt? vali kuni 3
Millist keelt lisaks inglise ja eesti keelele peaks koolis õpetama? vali kuni 2

Milline nendest sloganitest sind enim kõnetab? vali 1

sinu töökohaks võib sobida

MISSIOON JA TINGIMUSED

Hei! Väga lahe, et oled huvitatud haridustööst Ida-Virumaal. Oleme rahvaarvult suuruselt kolmas maakond Eestis, kus elab rohkem kui 130 000 inimest. Meie koolides õpib tänase seisuga 14 801 õpilast. Eesti keelt emakeelena kõneleb Ida-Virumaal aga napilt 18% elanikkonnast.

Nagu sa tead, teeb riik samme eestikeelsele haridusele üleminekuks. Ehk veidi keerulisem kui mujal maakondades saab olema üleminek Ida-Virumaal. Kuna eesti keelt kõnelevaid õpetajaid napib igal haridustasemel, on võetud kasutusele meetmeid, kuidas haridustöötajaid Ida-Virumaale meelitada. Näiteks, käimasolevast aastast hakkab keelenõuete täitmise korral Ida-Virumaa koolides õpetaja teenima oluliselt kõrgemat palka.

Lõviosa haridustöötajaid, kes tingimustele vastavad, tulevad mujalt piirkondadest. See tähendab kolimist, sobiva elukoha leidmist, uues keskkonnast kohanemist – põhimõtteliselt olemasoleva elukorralduse ümberseadmist. Tea, et sind ootab ees pidevalt kasvav haridustöötajate kogukond, kes on valiku, mille ees sina täna oled, juba teinud. Ida-Virumaal õpetab inimesi Harjumaalt, Tartumaalt, Järvamaalt, Pärnumaalt ja isegi Saaremaalt. On tuldud üksi, kaksi ja ka lastega peredena. Mitmed õpetajad, kes on saabunud meie maakonda mõttega töötada siin paar aastat, on Ida-Virumaale jäänud. Lihtsalt öeldes, kõik on võimalik!

Koolid

Põhikoolid

Jõhvi vald:

Jõhvi Põhikool

Jõhvi Põhikool on aktiivse kooliperega haridusasutus. Korraldatakse spordivõistlusi, tegeletakse robootikaga ja koolinoored käivad regulaarselt väljasõitudel.

Jõhvi Vene Põhikool

Suur põhikool Jõhvis, kus õpitakse õppima ja tehakse seda rõõmuga. JVP õpilased on väga aktiivsed, osalevad erinevatel üritustel, võistlustel ja olümpiaadidel nii maakondlikul, üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil. Kus, muideks, saavutatakse auhinnalisi kohti

Lüganuse vald:

Kiviõli Vene Kool*

Lüganusel asuv 213 õpilasega põhikool. KVK on hea arengu- ja õpikeskkond õpilasele ja kooli tiimile, partner lapsevanemale ja kogukonnale.

Maidla Kool

Maidla Kool – väga väike, 36 õpilasega põhikool Lüganuse vallas, mis saadab oma õpilased Maidlast laia maailma! Maidla Kooli missiooniks on olla võrdseid võimalusi pakkuv avatud õpikeskkond õpilaste mitmekülgseks arenguks ja olla kogukonna vaimsuse kujundaja ning elukestva õppe keskus.

Kohtla-Järve linn:

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool – Tubli kool Kohtla-Järvel, kus kasvatatakse edukaid lapsi. Lisaks igapäevasele koolitööle korraldatakse aktiivselt kunstinäitusi, spordivõistlusi ja palju muudki.

Kohtla-Järve Järve Kool*

Kohtla-Järve Järve Kool * – keskmise suurusega, 313 õpilasega põhikool Kohtla Järves, mille tunnuslauseks on “Õppimine on ettenägelike privilgeeg.” Kool, mis on avatud uutele väljakutsetele, ideedele, koostööle. Rakendatakse individuaalset lähenemist õpilastele.

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool – Järve teel asuv põhikool valmistab ette Kohtla-Järve õpilasi Gümnaasiumiks.

Kohtla-Järve Maleva Põhikool

Kohtla-Järve Maleva Põhikool – Õppida või mitte õppida – see on valikuvõimalus. Kohtla-Järve Maleva Põhikool on parim koht neile, kes valivad õppimise.

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool – 455 õpilasega põhikool Kohtla-Järvel, mis on avatud ja kiire reageerimisega kool. Ettevõtliku hoiakuga, teevad koostööd Eesti Haigekassaga karjäärinõustamise valdkonnas. Aktiivne õpilasesindus, regulaarselt toimuvad projektipäevad.

Kohtla-Järve Tammiku Põhikool

Kohtla-Järve Tammiku Põhikool – 468 õpilasega põhikool Kohtla-Järvel. Tammiku põhikoolil on ettevõtliku kooli baastase, pingutatakse, et saavutada hõbetaset.

Toila vald:

Kohtla-Nõmme Kool

Kohtla-Nõmme Kool – väike, 127 õpilasega haridusasutus Toila vallas, mille osaks on ka lasteaed ca 40 lapsega. Kohtla-Nõmme Kool on kodukohta ja päritolu väärtustav, õuesõpet praktiseeriv organisatsioon, mis särab iseenda tugevuses, hoides oma inimesi, võimestades igaühte ning kujundades Kohtla-Nõmme Koolile olulisi väärtusi õppetöös ja väljaspool õppetööd.
#haridusloss

Narva linn:

Narva 6. Kool

Narva 6. Kool – Põhikool Narvas, mille motoks on “Õppida on mõnus!”. Narva 6. Koolis on loodud tingimused õpilaste võimete igakülgseks arendamiseks ning eneserealiseerimiseks, samuti teadusliku maailmavaate kujundamiseks. Narva 6. Kool kujundab väärtushinnanguid, mis on õnneliku isikliku elu ja ühiskonnas hakkamasaamise aluseks. Narva 6. Kooli lõpetanud põhiharidusega inimesed on suutelised integreeruma ühiskonda, aitama kaasa Eesti ühiskonna tugevale sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele arengule.

Narva Paju Kool

Narva Paju Kool – kool, mis hoiab traditsioone, aga ei karda uuendusi. Paju koolis õpib 206 õpilast. Koolis on säilinud pikaajalised traditsioonid: teatrifestival, etlemisvõistlus ja spordipäevad. Täna on kool tuntud oma töö poolest hariduslike erivajadustega õpilastega.

Sillamäe linn:

Sillamäe Eesti Põhikool*

Sillamäe Eesti Põhikool * – Sillamäe Eesti Põhikool aitab igati kaasa eestikeelse hariduse ja kultuuri säilimisele ja arengule Sillamäel. Kool toetab muukeelsetest peredest laste õpinguid. Mitmekultuuriline kool, kus 90% õpilastest tulevad muukeelsetest perekondadest.

Sillamäe Kannuka Kool

Sillamäe Kannuka Kool – 400 õpilasega põhikool Sillamäel. Kool on liitunud paljude programmidega (Digipeegel, Liikuma kutsuv kool, PRIA, kui nimetada mõned).

Sillamäe Vanalinna Kool

Sillamäe Vanalinna Kool – Nagu kooli tunnuslause ütleb, siis “Teadmiste, püüdluste ja saavutuste kool”. Vanalinna Kool kasvatab ettevõtlikku hoiakut õpilastes ja kuulub ka paljudesse programmidesse. EVK hõbestandard.

Narva-Jõesuu linn:

Narva-Jõesuu Kool

Narva-Jõesuu Kool – 112 õpilasega põhikool Narva-Jõesuus. Väike mereäärne kool Poska tänaval.

Sinimäe Põhikool

Sinimäe Põhikool – Väike, 111 õpilasega põhikool Narva-Jõesuus. Looduskaunis koht, kokkuhoidev kogukond.

GÜMNAASIUMID

Jõhvi Gümnaasium*

Jõhvi Gümnaasium  – Jõhvi Gümnaasiumis on rõhk õpilaste ettevalmistusel ülikooliks. Arendatakse õpilastes iseseisvust, ettevõtlikkust ja oskust teha sobivaid karjäärivalikuid.
Lisaks riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikele kursustele pakutakse lisakursuseid eksamiainetes ning laia valikut praktilisi valikmooduleid koostöös heade partnerasutuste- ja ettevõtetega.

Kiviõli I Keskkool*

Kiviõli I Keskkool – Õppe- ja kasvatustöö eesmärgiks ja kooli põhiväärtuseks on ilus inimene – empaatiavõimeline, loov, julge, avatud, sihikindel ja kohanemisvõimeline, oskab ennast juhtida ning omab hoiakut “tahan-suudan-teen”. Kiviõli I Keskkool on usaldusväärseks partneriks kogukonnale, kus harmoonilist ning ettevõtlikku arengu- ja õpikeskkonda kõigile õpilastele ja õpetajatele.

Kohtla-Järve Gümnaasium*

Kohtla-Järve Gümnaasium, tugev Eesti riigigümnaasium Ida-Virumaal, ühendab hoolikalt valitud ja kutsutud õpetajate ja koolipersonaliga teotahtelisi ning missioonitundega sõbralikke ja toredaid inimesi, kes soovivad teha head kooli, mille keskmes on õpilane – tolerantne, ennast juhtiv ning motiveeritud tulevikuinimene, kes on avatud, uudishimulik ja valmis toime tulema tänapäeva maailma väljakutsetega. Kooli põhieesmärgiks on kasvatada arukat inimest, kes saab hõlpsalt hakkama tööturul.

Narva Eesti Gümnaasium*

Narva Eesti Gümnaasium pakub kõigile oma õpilastele eestikeelset haridust.

Narva Keeltelütseum

Narva Keeltelütseum – Narva Keeltelütseum pakub kvaliteetset haridust ja mitmekesisust igale õppijale. Gümnasistide eksamitulemused on riiklikult kõrgel tasemel. Koolil on erinevad spordivahendid aktiivseks tegevuseks: ujulas toimuvad ujumistrennid ja -tunnid. Koolis tegutsevad mitmed huvi- ja aineringid, kus õpilased tegelevad huvitegevusega või täiendavad oma teadmisi: male, robootika, tantsuring, teatriring, loodusainetering, matemaatikaring, inglise keele ringid, hiina keele õppeprogramm.

Narva Kesklinna Gümnaasium

Narva Kesklinna Gümnaasium – Kesklinna gümnaasiumi moto on järgmine: “Edust koolis – eduni elus!” Lisaks eesti-, inglise- ja venekeelsele õppele pakutakse õpilastele ka prantsuse- ja saksa keele õppimise võimalust.

Narva Kreenholmi Gümnaasium

Narva Kreenholmi Gümnaasium – Kreenholmi Gümnaasium on kool, mis liigub maailmaga üheks rütmis. Kohaliku kogukonna siduja.

Narva Õigeusu Gümnaasium

Narva Õigeusu Gümnaasium – Võrdsete võimaluste kool: turvaline lapsesõbralik õpikeskkond ja kristlik ellusuhtumine. Gümnaasiumiastmes õpetatakse digitaalset ettevõtlust ja projektijuhtimise aluseid; heategevuslikul laadal osalemine loob ettekujutuse ettevõtluse põhitõdedest; õpilasesindus kirjutab ja viib ellu oma projektid.

Narva Pähklimäe Gümnaasium

Narva Pähklimäe Gümnaasium – Gümnaasium Narvas, mille motoks on vastastikune austus ja heade inimeste kasvatamine ühiskonda. Hästi komplekteeritud ja arendatud IT-baas ja ettevõtlik suhtumine.

Narva Soldino Gümnaasium

Narva Soldino Gümnaasium – Tänapäeva kool tänapäeva õpilastele. NSG kuulub UNESCO koolide võrgustikku, tegeletakse aktiivselt väärtuskasvatusega ühiste kooliürituste, klassijuhataja tundide, temaatiliste tundide ja kooli traditsioonide kaudu.

Narva Täiskasvanute Kool

Narva Täiskasvanute Gümnaasium – Narva Täiskasvanute Kool on õpilaste õpetamisele, kasvatusele ning arengule orienteeritud munitsipaalõppeasutus, mis arvestab õpilaste individuaalseid iseärasusi ja hariduslikke erivajadusi. Täiskasvanute kool on ainulaadne kool linnas. Kooli moto on Õppida mitte kooli, vaid elu jaoks.

Narva Vanalinna Riigikool

Narva Vanalinna Riigikool – Parim keelekümbluskool aastatel 2013 ja 2018. Narva Vanalinna Riigikoolis õpivad lapsed, kes valdavad vähamalt 4 keelt. Lisaks eesti keelele õpitakse ka vene-, saksa- ja inglise keelt.

Sillamäe Gümnaasium

Sillamäe Gümnaasium – Sillamäe Gümnaasium alustas õppetegevust 1. septembril 2012. Ida-Virumaa esimene puhas gümnaasium moodustati kolme Sillamäe kooli gümnaasiumiosade baasil. Sillamäe Gümnaasium pakub tänaseni ja jätkuvalt parimaid arenguvõimalusi Sillamäe ja selle ümbruse põhikooli lõpetanud noortele.

Toila Gümnaasium

Toila Gümnaasium – Kooli motos ”Orust tippu!” kajastub kooli asukoht Oru pargi serval ning heal tasemel akadeemiline haridus, mis võimaldab õpilastel kõrgele jõuda. Toila Gümnaasiumis on olulisel kohal ainealaste teadmiste väga heal tasemel omandamine. Looduskaunis ja traditsioone austavas eestikeelses keskkonnas õpib laps ümbritsevat loodust ja kultuuri väärtustama ja sellesse lugupidavalt suhtuma.

KUTSEHARIDUS

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus – IVKHK õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas on Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus üle 2500 õpilase ja 270 töötajaga. Kool pakub õppijatele paindlikke võimalusi osalemiseks õppetöös, välispraktikates ja täienduskoolituses, töötajatele mitmekesisemaid töö- ja arenguvõimalused.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus – Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise ja heaolu valdkonnas haridust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool, ainus kõrgkool Ida-Virumaal, kus on võimalik omandada õe ja hooldustöötaja eriala. Alates 2020. aastast on Kohtla-Järve struktuuriüksuses avatud ka tegevusterapeudi eriala. See on tulevikku suunatud ja koostööle avatud kõrgkool, kus arendatakse ühiskonnale vajalikke tervishoiuvaldkondi, pakutakse kvaliteetset rakenduskõrgharidus- ja kutseõpet, korraldatakse erialaseid täienduskoolitusi ja eelkutseõpet ning pakutakse rahva teenimist riigi-, era- ja mittetulundussüsteemis.

KÕRGKOOL

TalTech Virumaa kolledž

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž – Ainus ainult tehnilist kõrgharidust pakkuv kolledž Eestis. Virumaa kolledžis koolitatakse keskastme- ja tippjuhte, kelle töötasu on Eesti keskmisest kõrgem. Õpingute jooksul on võimalik kolledžis taskuraha teenida ja isegi kuni poole koormusega töötada. On võimalik töötada ka kooliõpilastega ja oma õpetamise võimeid järele proovida või arendada.

Tartu Ülikooli Narva Kolledž

Tartu Ülikooli Narva Kolledž – Narva kolledž on Ida-Virumaal asuv Tartu Ülikooli kvaliteedimärgiga akadeemilise kõrghariduse keskus, kus lisaks kõrgharidusõpingutele saab osaleda ka mitmekeelsetes täiendusõppe- ja välisprogrammides. Pakume õppijatele parimaid võimalusi enesearenguks ning loomingulist mitmekeelset õpi- ja kultuurikeskkonda tipptasemel kõrghariduse saamiseks ja täiendusõppeks Narvas.

Tärniga märgitud õppeasutused on riigikoolid (või saavad olema riigikoolid 2023. aasta sügisest). Uuri lähemalt ja kontakteeru meelepärase kooliga.

IDA-VIRUMAA

On öeldud, et Ida-Virumaa on Eesti avastamata pärl. Meie ida-virukatena näeme iga päev, kuidas see pärl helgib ja tahame, et ka ülejäänud Eesti märkaks meie ilusat ja paljupakkuvat kodukanti!

Tunneme suurt rõõmu, et tänaseks on aastaid kestnud suund pöördunud ja meie ilusasse maakonda kolib igal aastal rohkem inimesi kui siit lahkub.

Ehk tuleneb muutus sellest, et inimesed on hakanud hindama rohelist ja mereäärset mõisalinna Toilat? Või köidab rustikaalne, aga samas armas Kohtla-Järve? Ka Kiviõli, Kukruse ja Kohtla-Nõmme tehismäed on Eestis unikaalsed. Ja muidugi Narva, mida on külastanud ka tuntud vlogger bald and bankrupt, kes oma hittvideos nimetas Narvat ainukordseks paigaks. Kohaks, kus lõpeb Euroopa ja algab Aasia.

Kindlasti mängib see kõik rolli, aga usume, et kõige olulisem, mis muudab Ida-Virumaa kütkestavaks, on meie vahetud ja sõbralikud inimesed. Me tõesti ootame häid inimesi üle Eesti meie juurde kolima. Kallis haridustöötaja, kes sa mõlgutad mõtteid Ida-Virumaale kolimisest – tea, et meie, ida-virukad, ootame sind!

Kui soovid Ida-Virumaale tulla koos kaaslasega, kuid sobivat tööd kaaslasele Cvkeskusest või mõnest muust tööportaalist pole leidnud, siis anna oma KAASLASEST märku siin. Püüame leida lahenduse.

Vabad töökohad

Filter
Õppeaine:
Humanitaarained
Loodusained
Oskusained
Reaalained
Võõrkeeled
Koormus:
Osaline
Täistööaeg
Haridusaste:
Gümnaasium
Huviharidus
Kõrgkool
Kutseharidus
Lasteaed
Põhikool
Vabu töökohti lisatakse kampaanialehele pidevalt juurde. Kui te parasjagu enda profiilile sobivat ametikohta ei leia, tasub saata päring kampaanialehel olevale kontaktivormile - ehk pole sobilik töökuulutus lihtsalt veel lehele jõudnud.
MAJANDUSE JA ETTEVÕTLUSE ÕPETAJA
Kohtla-Järve Gümnaasium
Kohtla-Järve
PRANTSUSE KEELE ÕPETAJA
Kohtla-Järve Gümnaasium
Kohtla-Järve
VENE KEELE ÕPETAJA
Narva Lasteaed Tareke
Narva
EESTI KEELE ÕPETAJA
Narva Lasteaed Tareke
Narva
ÕPPEJUHT
Voka Lasteaed Naksitrallid
Toila vald
RÜHMAÕPETAJA VENE ÕPPEKEELEGA RÜHMA
Kohtla-Järve Lasteaed Tareke
Kohtla-Järve
LASTEAIAÕPETAJA
Sillamäe Lasteaed Pääsupesa
Sillamäe
INIMESEÕPETUSE ÕPETAJA
Narva Täiskasvanute Kool
Narva
KUNSTIÕPETAJA
Narva Täiskasvanute Kool
Narva
MUUSIKAÕPETAJA
Narva Täiskasvanute Kool
Narva
AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJA
Narva Täiskasvanute Kool
Narva
GEOGRAAFIA ÕPETAJA
Narva Täiskasvanute Kool
Narva
EESTI KEELE ÕPETAJA
Narva Täiskasvanute Kool
Narva
LOGOPEED
Maidla Kool
Maidla
ABIÕPETAJA
Maidla Kool
Maidla
INGLISE KEELE ÕPETAJA
Maidla Kool
Maidla
TÖÖ- JA TEHNOLOOGIÕPETUSE ÕPETAJA
Maidla Kool
Maidla
LOGOPEED
Jõhvi Lasteaiad
Jõhvi
ÕPPE- JA ARENDUSJUHT
Sillamäe lasteaed Rukkilll
Sillamäe
KEELEKÜMBLUSRÜHMA ÕPETAJA
Narva Lasteaed Potsataja
Narva
ERIPEDAGOOG
Toila Gümnaasium
Toila
INGLISE KEELE ÕPETAJA
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool
Kohtla-Järve
KUNSTIÕPETUSE ÕPETAJA
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool
Kohtla-Järve
POISTE TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPETAJA
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool
Kohtla-Järve
ERIPEDAGOOG
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool
Kohtla-Järve
MUUSIKAÕPETAJA-KOORIJUHT
Kohtla-Järve Gümnaasium
Kohtla-Järve
ÕPETAJA
Kohtla-Järve Lasteaed Karuke
Kohtla-Järve
ÕPPEALAJUHATAJA
Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike
Kohtla-Järve
MUUSIKAÕPETAJA
Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike
Kohtla-Järve
LASTEAIAÕPETAJA
Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike
Kohtla-Järve
ÕPPEJUHT (asenduskoht)
Jõhvi Gümnaasium
Jõhvi
MUUSIKAÕPETAJA
Kohtla-Järve Järve Kool
Kohtla-Järve
HARIDUSTEHNOLOOG
Kohtla-Järve Järve Kool
Kohtla-Järve
SOTSIAALTÖÖTAJA
Viru Vangla
Jõhvi
HUVIJUHT-RAAMATUKOGUHOIDJA
Viru Vangla
Jõhvi
HARIDUSKORRALDAJA
Viru Vangla
Jõhvi
MATEMAATIKA- JA FÜÜSIKAÕPETAJA
Sinimäe Põhikool
Sinimäe
BIOLOOGIA, INIMESEÕPETUS, LOODUSEÕPETUSE ÕPETAJA
Narva Keeltelütseum
Narva
SOTSIAALAINETE ÕPETAJA (inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)
Kohtla-Järve Tammiku Põhikool
Kohtla-Järve
EESTI KEEL TEISE KEELENA
Kohtla-Järve Tammiku Põhikool
Kohtla-Järve
KLASSIÕPETAJA
Kohtla-Järve Tammiku Põhikool
Kohtla-Järve
BIOLOOGIAÕPETAJA
Narva Eesti Riigigümnaasium
Narva
MATEMAATIKAÕPETAJA (eesti ja/ või vene keeles)
Narva Eesti Riigigümnaasium
Narva
HARIDUSTEHNOLOOG
Narva Eesti Riigigümnaasium
Narva
KEELEKÜMBLUSKLASSIÕPETAJA
Kiviõli Vene Kool
Lüganuse vald, Kiviõli Linn
ERIPEDAGOOG
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Jõhvi, Sillamäe, Narva
EESTI KEEL TEISE KEELENA
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Jõhvi, Sillamäe, Narva
INIMESEÕPETUSE ÕPETAJA
Jõhvi Gümnaasium
Jõhvi
B1-TASEME VÕÕRKEELTE ÕPETAJA
Jõhvi Gümnaasium
Jõhvi
UPT KOORDINAATOR (sh uurimistööde aluste õpetaja)
Jõhvi Gümnaasium
Jõhvi
TÜDRUKUTE KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA
Jõhvi Gümnaasium
Jõhvi
INGLISE KEELE ÕPETAJA
Jõhvi Gümnaasium
Jõhvi
EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA
Jõhvi Gümnaasium
Jõhvi
KEEMIAÕPETAJA
Jõhvi Gümnaasium
Jõhvi
KUNSTIÕPETAJA
Lüganuse Kool
Lüganuse
SOTSIAALPEDAGOOG
Lüganuse Kool
Lüganuse
MATEMAATIKAÕPETAJA
Lüganuse Kool
Lüganuse
LOODUSAINETE ÕPETAJA
Lüganuse Kool
Lüganuse
KLASSIÕPETAJA
Lüganuse Kool
Lüganuse
LOGOPEED
Narva Lasteaed Punamütsike
Narva
AJALOOÕPETAJA
Narva Keeltelütseum
Narva
SOTSIAALPEDAGOOG
Sillamäe Eesti Põhikool
Sillamäe
ERIPEDAGOOG
Sillamäe Eesti Põhikool
Sillamäe
PSÜHHOLOOG
Sillamäe Eesti Põhikool
Sillamäe
INGLISE KEELE ÕPETAJA
Sillamäe Eesti Põhikool
Sillamäe
KLASSIÕPETAJA
Sillamäe Eesti Põhikool
Sillamäe
RÜHMAÕPETAJA
Kiviõli linna lasteaed Kannike
Kiviõli
KLASSIÕPETAJA
Kiviõli I Keskkool
Lüganuse vald, Kiviõli Linn
LOODUSTEADUSTE ÕPETAJA
Kohtla-Järve Maleva Põhikool
Kohtla-Järve
SOTSIAALPEDAGOOG
Kohtla-Järve Maleva Põhikool
Kohtla-Järve
ÕPPEJUHT
Kohtla-Järve Järve Kool
Kohtla-Järve
RINGIJUHT(ID)
Kohtla-Järve Järve Kool
Kohtla-Järve
RAHVATANTSUÕPETAJA
Kohtla-Järve Järve Kool
Kohtla-Järve
KUNSTIÕPETUSE ÕPETAJA
Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Kohtla-Järve
MUUSIKAÕPETAJA
Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Kohtla-Järve
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA (põhikool, gümnaasium)
Narva Keeltelütseum
Narva
BIOLOOGIA JA LOODUSÕPETUSE ÕPETAJA
Narva Keeltelütseum
Narva
MITTEFORMAALSE HARIDUSE KOORDINAATOR
Kohtla-Nõmme Kool/ Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus
Kohtla-Nõmme
TEHNOLOOGIA ÕPETAJA (poistele ja tüdrukutele)
Narva Kreenholmi Gümnaasium (2023. sügisest põhikool)
Narva
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA
Narva Kreenholmi Gümnaasium (2023. sügisest põhikool)
Narva
LOODUSAINETE ÕPETAJA
Narva Kreenholmi Gümnaasium (2023. sügisest põhikool)
Narva
INGLISE KEELE ÕPETAJA
Kohtla-Järve Gümnaasium
Kohtla-Järve
EESTI KEEL TEISE KEELENA ÕPETAJA
Kohtla-Järve Gümnaasium
Kohtla-Järve
POISTE TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPETAJA
Kohtla-Järve Kesklinna põhikool
Kohtla-Järve
INGLISE KEELE ÕPETAJA
Kohtla-Järve Kesklinna põhikool
Kohtla-Järve
KUNSTIÕPETAJA
Kohtla-Järve Kesklinna põhikool
Kohtla-Järve
ÕPPEALAJUHATAJA
Narva Paju Kool
Narva
SOTSIAALPEDAGOOG
Narva Paju Kool
Narva
KEEMIAÕPETAJA
Kohtla-Järve Järve Kool
Kohtla-Järve
LOGOPEED
Narva Paju Kool
Narva
LOODUSAINETE ÕPETAJA
Narva Paju Kool
Narva
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA
Narva Paju Kool
Narva
LOODUSAINETE ÕPETAJA
Kohtla-Järve Järve Kool
Kohtla-Järve
EESTI KEELE ÕPETAJA
Kohtla-Järve Järve Kool
Kohtla-Järve
MATEMAATIKAÕPETAJA
Kohtla-Järve Järve Kool
Kohtla-Järve
KLASSIÕPETAJA
Kohtla-Järve Järve Kool
Kohtla-Järve
MATEMAATIKAÕPETAJA
Jõhvi Gümnaasium
Jõhvi
INGLISE KEELE ÕPETAJA
Kohtla-Järve Gümnaasium
Kohtla-Järve
KEEMIA ÕPETAJA
Kohtla-Järve Gümnaasium
Kohtla-Järve
ENERGEETIKA VANEMLEKTOR
Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž
Kohtla-Järve
KEEMIA ÕPETAJA
Narva Paju Kool
Narva
ENERGEETIKA TEADUR
Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž
Kohtla-Järve
EESTI KEELE ÕPETAJA
Narva Paju Kool
Narva
AUTOMAATIKA, ROBOOTIKA TEADUR
Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž
Kohtla-Järve
KLASSIÕPETAJA
Narva Paju Kool
Narva
KLASSIÕPETAJA
Narva Paju Kool
Narva
ÜHISKONNA- JA AJALOOÕPETAJA
Jõhvi Gümnaasium
Jõhvi
INFORMAATIKA
Jõhvi Gümnaasium
Jõhvi
FÜÜSIKAÕPETAJA
Jõhvi Gümnaasium
Jõhvi
KLASSIÕPETAJA
Sinimäe Põhikool
Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn
LASTEAIA KEELEKÜMBLUSRÜHMA ÕPETAJA
Sillamäe lasteaed Päikseke
Sillamäe
TEHNOLOOGIA ÕPETAJA
Kohtla-Järve Maleva Põhikool
Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa
RAHVAPILLIDE ORKESTRI MUUSIKAÕPETAJA
Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja
Kohtla-Järve
TEHNLOOGIAÕPETUSE ÕPETAJA TÜDRUKUTELE
Narva Paju Kool
Narva
EESTI KEELE ÕPETAJA
Kiviõli linna lasteaed Kannike
Kiviõli
KLASSIÕPETAJA (KEELEKÜMBLUSKLASS)
Sillamäe Vanalinna Kool
Sillamäe linn
KEEMIA VANEMLEKTOR
Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž
Kohtla-Järve
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA
Sinimäe Põhikool
Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn
TEHNOLOOGIA ÕPETAJA
Sinimäe Põhikool
Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn
KUNSTI ja KÄSITÖÖ ÕPETAJA
Sinimäe Põhikool
Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn
LOODUSAINETE ÕPETAJA
Sinimäe Põhikool
Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn
LOGOPEED
Maidla Kool
Maidla küla, Lüganuse vald
KOOLIPSÜHHOLOOG
Ahtme Kool
Kohtla-Järve
LOGOPEED
Ahtme Kool
Kohtla-Järve
SOTSIAALPEDAGOOG
Ahtme Kool
Kohtla-Järve
KEEMIA- JA FÜÜSIKAÕPETAJA
Toila Gümnaasium
Toila
ERIPEDAGOOG
Ahtme Kool
Kohtla-Järve
KLASSIÕPETAJA HOOLDUSÕPPEL
Ahtme Kool
Kohtla-Järve
LOODUSAINETE ÕPETAJA (gümnaasium)
Toila Gümnaasium
Toila
KLASSIÕPETAJA TOIMETULEKUÕPPEL
Ahtme Kool
Kohtla-Järve
B-VÕÕRKEELE ÕPETAJA
Kohtla-Nõmme Kool
Kohtla-Nõmme
KEEMIA/ FÜÜSIKA ÕPETAJA
Kohtla-Nõmme Kool
Kohtla-Nõmme
KLASSIÕPETAJA (3.kl)
Kohtla-Nõmme Kool
Kohtla-Nõmme
BIOLOOGIA ÕPETAJA
Sillamäe Gümnaasium
Sillamäe
FÜÜSIKA ÕPETAJA
Sillamäe Gümnaasium
Sillamäe
TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPETAJA POISTELE
Narva Kesklinna Gümnaasium
Narva
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA
Narva Kesklinna Gümnaasium
Narva
PSÜHHOLOOG
Narva Kesklinna Gümnaasium
Narva
KEELEKÜMBLUSKLASSI KLASSIÕPETAJA
Narva Kesklinna Gümnaasium
Narva
RÜHMAÕPETAJA
Voka Lasteaed Naksitrallid
Voka
PSÜHHOLOOG
Kohtla-Järve Maleva Põhikool
Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa
PUITKONSTRUKTSIOONIDE EHITUSE KUTSEÕPETAJA
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Jõhvi, Narva
ASSISTENT EESTI ÕPPEKEELEGA RÜHMA
Jõhvi lasteaiad
Jõhvi
LASTEAIAÕPETAJA
Jõhvi lasteaiad
Jõhvi
TEHNOLOOGIA ÕPETUSE ÕPETAJA POISTELE
Narva Kesklinna Gümnaasium
Narva
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA
Narva Kesklinna Gümnaasium
Narva
PSÜHHOLOOG
Narva Kesklinna Gümnaasium
Narva
LASTEAIAÕPETAJA
Kohtla-Järve Lasteaed Lepatriinu
Kohtla-Järve
KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA
Sillamäe Gümnaasium
Sillamäe
INGLISE KEELE ÕPETAJA
Sillamäe Gümnaasium
Sillamäe
HUVIJUHT
Sillamäe Gümnaasium
Sillamäe
KUNSTIÕPETAJA
Sillamäe Gümnaasium
Sillamäe

Videod

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850