MATEMAATIKAÕPETAJA

Kohtla-Järve Järve Kool
Kohtla-Järve
Haridusasutuse lühike tutvustus
Järve Kool on Kohtla-Järvel asuv eesti kool, mis tähistas 2022. aastal 100. sünnipäeva. Kool muutus alates 2019. aasta septembrist põhikooliks, alates 01.09.2022 riigikooliks. Sellel õppeaastal alustasime kogupäevakooliga 1. klasside õpilastele. Kogupäevakooli eesmärk on mitmekesistada õppetööd, luua paremad võimalused õpilaste õpimotivatsiooni suurendamiseks ja õpitulemuste parandamiseks. Pärast koolitunde on õpilastel võimalus päeva jätkata oma koolis. Kogupäevakoolis ühendatakse õppekavajärgne õppimine ja huvitegevus üheks tervikuks. Kogupäevakooli sidusime Eesti Olümpiakomitee projektiga “Sport koolis”. Lisaks meie õpetajate poolt antavatele kehalise kasvatuse tundidele jagavad sellel aastal õpilastele liikumisrõõmu ja tutvustavad erinevaid spordialasid BC Hito) ja jalgpalliklubi Noova. I klassides hakkasime rakendama üldõpetuse metoodikat: koolipäevas ei eristata ainetunde, keskendutakse teemadele, mida tavapäraselt õpetatakse erinevates õppeainetes ja mille ümber lõimitakse kogu õppetegevus. Üldõpetusliku tööviisi eesmärk on õpetada õpilast seostama erinevaid teadmisi, oskusi ja väärtusi, õppimine on elulähedasem, mitmekesisem praktilisem. Sel õppeaastal käivitasime valikainete süsteemi. 2.- 7. klassi õpilastel ja 9.klassi õpilastel on lisaks riikliku õppekava kohustuslikele tundidele valida endale õppeaineid, mis neid huvitab. Valikute tegemise oskus ja sellega kaasneva vastutuse kogemine on oluline noore inimese edasistes õpingutes. Samuti annab erinevate valikainete õppimine võimaluse proovida oma võimeid ja huvisid erinevate valdkondades, mis on oluline õpitee jätkamisel pärast põhikooli õpinguid. Ühes õppeaastas saab õpilane valida kaks valikainet. Teise võõrkeelena on nüüd võimalik õppida ka saksa keelt. Liiklusõpetus ja loovtöö kirjutamise kursus on nüüdsest kohustuslikud õppeained. Koolil on head sportimistingimused: meil on oma staadion, suusavarustus ning ka jalgrattapark, oleme liitunud Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga. Kõikides klassides on interaktiivsed tahvlid, meil on kaks arvutiklassi, kodunduse klass sai uue sisustuse ning loodud sai ka keraamikaklass. Koolis töötab 45 pedagoogi ja 22 tugitöötajat personalis.
Üldnõuded kandidaadile
-erialane haridus (vähemalt bakalaureusekraad, magister võib olla omandamisel);
– soovi töötada õpilastega ja tahet panustada noorte haridusse
– loovus ja digipädevused;
– sisemist motivatsiooni, avatud meelt ja koostöö väärtustamist;
– aktiivset osavõttu kooli üldtegevustest ning panustamist kooli arengusse,
-leiad igale probleemile mitu lahendust, mitte igale lahendusele mitu probleemi.
Tööle asumise aeg
19.08.2024
Vajalikud dokumendid kandideerimiseks
Kandideerimisdokumendid on avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ning motivatsioonikiri ” Mina, Kohtla – Järve Kooli väärtuse kandja “
Haridusasutuse koduleht
https://jarve.edu.ee/
Kontakt kandideerimiseks, lisaküsimusteks
tarmopost@jarve.edu.ee

Kontaktid

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
+372 523 6850